gallery/20732799_1277835639010476_970651559_n

 

Kontakt

 

Adres:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Osiedle Polanka"

ul. Zabrzańska 16

61-131 Poznań

 

Telefon

kontaktowy:

 

Administracja

7.00 - 15.00

(61) 8 77 27 21

 

Po godzinie 15.00:

+48 600 005 860 

 

e-mail:

 

biuro@smosiedlepolanka.pl

 

Godziny otwarcia:

 

od 7:00 do 15.00

od poniedziałku do piątku

 

 

 

AKTUALNOŚCI

TERMINY ODCZYTÓW WODOMIERZY ZIMNEJ
I CIEPŁEJ WODY DLA BUDYNKÓW przy

 

ul.zabrzańskiej:

16/18/20/22/24/26/28/30

 

 

Terminy w 2017 roku:

 

m-c

 

      

 

                                                      

UWAGA !!!

MIESZKAŃCY UŻYTKUJĄCY TARASY

 

W związku z wykonanym przez nadzór budowlany w dniach 15-17 listopada br. obowiązkowym przeglądzie budowlanym stanu tarasów, w którym stwierdzono szereg nieprawidłowości, Zarząd przypomina.

Taras, który ma Pan /Pani/ możliwość użytkować, nie przynależy do lokalu mieszkalnego.

Taras jest elementem dachu budynku i tak jak cały dach, jest traktowany jako część wspólna nieruchomości budynkowej.

W związku z powyższym taras może być użytkowany przez mieszkańca wyłącznie w sposób ograniczony, pod warunkiem utrzymania powierzchni tarasu we właściwym stanie.

Ponieważ taras pełni funkcję dachu, to musi być na nim zapewniony szybki i niezakłócony odpływ wody
i śniegu. Wszystkie znajdujące się na nim przedmioty na okres zimowy powinny być bezzwłocznie usunięte.

Na tarasie w okresie zimowym nie mogą zatem znajdować się żadne przedmioty utrudniające odpływ wody i śniegu w tym:

puszki i butelki po napojach /zatykają rynny/
donice z ziemią i roślinami,
wszelkiego rodzaju meble, skrzynie, kontenery, palety drewniane, grille i inne przedmioty utrudniających odpływ wody powierzchniowej i śniegu.

Na tarasie nie wolno przetrzymywać odpadków kuchennych i kartonów. Zamontowane na balustradzie zasłony i maty trzcinowe nie mogą stykać się z podłożem. Należy zachować przynajmniej 10 cm szczelinę dla spływu wody śniegu. W rynnie tarasowej nie wolno montować żadnych elementów zakłócających swobodny odpływ wody.

W przypadku nie przestrzegania zaleceń przez użytkownika tarasu, Rada Nadzorcza i Zarząd podejmą określone sankcje regulaminowe.

 

 

 

 

 

Odpowiedz Zarządu Dróg Miejskich dotycząca wprowadzenia "strefy zamieszkania"
oraz oświetlenia ul. Zabrzańskiej:

 

gallery/odp zdm ul zabrzanska

Różnice wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi w lokalach,
a wodomierzem głównym

 

      Obowiązek rozliczenia kosztów dostarczonej do budynku wody i odprowadzanych ścieków nakłada na właściciela oraz zarządcę budynku wielolokalowego ustawa z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz.U.2006 nr 123 poz. 858,  
z późn. zmianami ). Ustawa ta wprowadza jednocześnie rygor, aby suma  obciążeń za wodę  i ścieki nie była wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego (art. 26 ustawy). Oznacza to, że należnością za wodę i ścieki według faktur AQUANET w Poznaniu dla danego budynku w swoich zasobach Spółdzielnia musi  obciążyć  użytkowników lokali znajdujących się
w tym budynku. Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków regulowane są przez mieszkańców na podstawie wskazań wodomierza indywidualnego zamontowanego w lokalu, zaś przez Spółdzielnię  zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wody do budynku – według cen dostawcy.

      Koszt wody i ścieków wynikający z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych (tzw. „uchyb”) pokrywany jest w myśl obowiązującego
w Spółdzielni aktualnego „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepła oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej” proporcjonalnie do zużycia wskazanego przez wodomierze indywidualne. Do dokonania wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi,
a wodomierzem głównym upoważnia Spółdzielnię wspomniana wyżej ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu   w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 26 ust. 3 ustawy). Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża się osobę korzystającą z lokalu w tym budynku. Różnice te są widoczne  w rozliczeniach Spółdzielni z mieszkańcami z tytułu zaliczek wniesionych na pokrycie kosztów zużycia wody i ścieków.

Podsumowując, oznacza to, że użytkownik lokalu zgodnie z powyższymi unormowaniami jest obciążony kosztami za:

 - zużycie wody i odprowadzenie ścieków ustalone w oparciu o odczyt wodomierza indywidualnego zamontowanego w lokalu, oraz

- „uchyb” – naliczony proporcjonalnie do zużytej wody i odprowadzonych ścieków według wskazań wodomierza indywidualnego.

     Należy nadmienić, że różnice („uchyby”) pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego na budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych występują praktycznie zawsze  i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze  oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów  pomiarowych ( Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID. W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy  w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach + 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są, zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Niepokojące są natomiast, jeśli występują, odchylenia powyżej 10%.

          W celu ograniczenia uchybu Spółdzielnia podejmuje działania polegające na:

- sprawdzeniu prawidłowości działania wodomierzy poprzez częste comiesięczne analizowanie wskazań wodomierzy

- jednoczesnym, jeśli to możliwe, odczycie wodomierzy indywidualnych w lokalach oraz wodomierza głównego w budynku,

- montowaniu dodatkowych urządzeń w instalacji wodnej (zaworów zwrotnych) zapewniających niezakłócony przepływ w wodomierzu

- wymianie wadliwych urządzeń.

 

Niezależnie od działań administracji, mających na celu eliminowanie nadmiernych różnic w przepływach wodomierzy mieszkaniowych i głównych budynkowych, wskazane jest, aby sami mieszkańcy byli zainteresowani jak najmniejszym zużyciem wody, obserwowali swoje wodomierze i niezwłocznie zawiadamiali administrację Spółdzielni o ewentualnych nieprawidłowościach. Bardzo ważne jest przy tym utrzymywanie  w sprawności armatury łazienkowej i kuchennej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.

 

 

UWAGA !!!

 

Nowy adres @mailowy 

 

biuro@smosiedlepolanka.pl

 

 

 

 

Uwaga!!!

 

W dniu 14.08.2017r (poniedziałek) biuro Spółdzielni

 

Mieszkaniowej „OSIEDLE POLANKA” nieczynne.